Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125 - Doornveldlaan 8  - 3941 BK Doorn - Tel: 06-49343585 - lucieschermers@2ctpsychologen.nl


Psychologenpraktijk Schermers Drs.L.M. Schermers, GZ psycholoog en praktijkhouder van de solo Psychologenpraktijk Schermers, gevestigd te Driebergen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260094, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe L.M. Schermers met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorie´┐Żn natuurlijke personen van wie L.M. Schermers] persoonsgegevens verwerkt:
  a. (potentiële) patiënten;
  b. bezoekers aan de praktijk van L.M. Schermers
  c. bezoekers van www.schermerspsychologe.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens L.M. Schermers verwerkt persoonsgegevens die:
  a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  c. via ( beveiligd) emailverkeer/ehealthopdrachten tot L.M.Schermers zijn gekomen. d. met toestemming van betrokkene worden verkregen door middel van video-opname ten behoeve van nascholing of intervisie van L.M.Schermers.

3. Doeleinden verwerking L.M. Schermers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
  c. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond L.M. Schermers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers L.M. Schermers kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van L.M. Schermers persoonsgegevens verwerken. L.M. Schermers sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden L.M. Schermers deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

7. Doorgifte buiten de EER L.M. Schermers geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt L.M. Schermers ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 8. Bewaren van gegevens L.M. Schermers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. L.M. Schermers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de                behandelovereenkomst;
  b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement L.M. Schermers kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van L.M. Schermers gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten U hebt het recht L.M. Schermers te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met L.M. Schermers door
  1) een e-mailbericht te sturen naar lucieschermers@2ctpsychologen.nl, of in verband met de privacy
  2) bij voorkeur via de beveiligde email van Zivver, waar u of reeds eerder een link van heeft ontvangen van L.M.Schermers of indien dit niet het geval is alsnog via de mail of telefoon L.M.Schermers om kunt verzoeken te ontvangen. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop L.M. Schermers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met L.M.Schermers door een e-mailbericht te sturen naar het e-mailadres van L.M.Schermers/ of via Zivver. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).