Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125-Van Rijckevorselstraat 27 c - 3972 EP Driebergen - Tel: 06-49343585 -info@schermerspsychologe.nl

             Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut en ROM: vanaf 2017 is het voor psychologen verplicht om metingen te doen over de effectiviteit van de hulpverlening (dat heet ROM-men) en daarnaast om in een kwaliteitsstatuut vast te leggen over hoe zij de kwaliteit van de hulpverlening en organisatie daarom heen organiseren. Dat gebeurt in een kwaliteitsstatuut, hier te downloaden.

Op deze pagina staan de beroepsverenigingen vermeld waar ik lid van ben en tevens de kwalificaties/registraties die voor mijn huidige beroepsuitoefening van belang zijn.
Deze vormen te samen een waarborg voor de kwaliteit van mijn werk.

Lidmaatschappen/registraties
 

  • Ingeschreven als Gezondheidszorgpsycholoog in het BIG register. Registratienummer: 79049134125.
    Landelijke registratieregeling ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid. Het BIG-register
  • Practitioner bij de vereniging EMDR Nederland
    Vereniging EMDR Nederland (www.emdr.nl)


  • NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (www.nvgzp.nl)
  • .

Deze verenigingen/instituten ed. vervullen een belangrijke rol bij kwesties als bewaking en vergroting van de deskundigheid van(eerstelijns)psychologen.

                                                                                                                                                                                      >> top

Kwaliteitsbeleid

BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Door de overheid (i.c. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ter handhaving van de kwaliteit voor allerlei beroepsgroepen in de gezondheidszorg de wet BIG ingevoerd. Gekoppeld aan deze wet houdt het ministerie een registratiesysteem ('Het BIG-register') bij van psychologen die aan specifieke eisen (van onder meer diagnostische kennis en specifieke vaardigheden) voldoen. Opname in dit register geeft psychologen het recht op het voeren van de beroepstitel 'Gezondheidszorgpsycholoog' (in de volksmond afgekort tot 'GZ-psycholoog'). De titel GZ-psycholoog kan als een soort keurmerk beschouwd worden. Als cliënt mag u er vanuit gaan dat de BIG-geregistreerde personen daadwerkelijk deskundig zijn in hun vakgebied. Indien u, als cliënt, wilt nagaan of uw(eventuele) therapeut vermeld staat in het BIG-register, is het mogelijk hierin inzage te hebben.
                                                                                                                                                                                      >> top

Kwaliteitsbeleid Vereniging Emdr Nederland (VEN)

De VEN laat alleen BIG geregistreerde psychologen, therapeuten en psychiaters toe tot de basis opleiding EMDR.
Om als practitioner geregistreerd te worden moet iemand ruime praktijkervaring met emdr behandelingen hebben en met succes een traject van vervolgopleiding en supervisie hebben afgelegd. Elke 5 jaar vindt een herregistratie plaats op basis van voldoende bijscholing, intervisie en deelname aan andere kwaliteitsbevorderende activiteiten.
Op de site van de VEN staan de leden en hun kwalificaties vermeld.

                                                                                                                                                                                      >> top