Drs. L.M. Schermers, GZ-psycholoog BIG 79049134125 - Rijsenburgselaan 11 - 3972 EG Driebergen - Tel: 06-49343585 - schermerspsychologe@gmail.com

Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd € 60 voor de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3
Wanneer er sprake is van vergoede zorg, stuurt de psycholoog na het afsluiten van een behandeltraject naar de cliënt een factuur waarop het bedrag vermeld staat behorende bij de afgesproken prestatie. De cliënt dient dit bedrag, na aftrek van het totale bedrag aan reeds betaalde voorschotnota's, over te maken naar de psycholoog. Wanneer er sprake is van niet vergoede zorg, dan krijgt de cliënt na 1 of meerdere gesprekken een nota opgestuurd, waarop de betreffende verrichtingen met bijbehorende bedragen vermeld staan.

Artikel 4
De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling en/of de niet nagekomen afspraak, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.

Artikel 6
Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Artikel 7
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.